Current CHIME Board

2018 – 2020 CHIME Board Members:

Chair: Baochen Sun
Vice Chair: Leo Cheng
Vice Chair: Lawrence Lou
Treasurer: Xin Bai

Board Member:
Baochen Sun, Leo Cheng, Lawrence Lou, Xin Bai, Kirk Li, Sabrina Su, Jinpeng LV, Dean Zhou, Cindy Liu, Fionna Gan, Junfan Tian, Aijuan Xia, Xiaoyong Zhu

Associate Board Member:
Kexin Xu, Ray Wu