Current CHIME Board

2018 – 2020 CHIME Board Members:

Chair: Baochen Sun
Vice Chair: Leo Cheng
Treasurer: Xin Bai

Board Member:
Baochen Sun, Leo Cheng, Xin Bai, Dean Zhou, Cindy Liu,  Junfan Tian, Xiangyu Luo, Wei Shao, Yichao Shen, Yiqing Wang